Dziennik nr 133 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 lipca 2010 r.

Nr 133

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2534

nr XXXIII/314/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie miejscowości Grodzisko, gmina Osieczna - działka o numerze ewidencyjnym 5

 
2535

nr XXXIII/319/2010 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 
2536

nr XXXVII/240/10 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Siedlec - działki nr ew. gr. 350/3, 342/1, 592/2 oraz 599/7

 
2537

nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu ni9eczystosci ciekłych na terenie Gminy Siedlec

 
2538

nr XXXI/246/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/196/2006 z dnia 14.06.2006 r. dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pępowo

 
2539

nr XXXI/249/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Pępowo

 
2540

nr XLVI/271/10 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2541

nr XLVI/688/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010

 
2542

nr XLVI/692/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włoszakowice

 


SPRAWOZDANIE

 
2543

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pępowo za 2009 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 08.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 11:24