Dziennik nr 141 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Nr 141

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2560

nr XXI/202/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Gostyń przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów

 
2561

nr XXI/204/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń

 
2562

nr XXI/230/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gostyń

 
2563

nr XX/206/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zasad korzystania z miejskich placów zabaw dla dzieci i młodzieży

 
2564

nr XX/209/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/278/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
2565

nr XIX/83/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej

 
2566

nr XIX/84/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 
2567

nr XIX/93/08 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach osobom samotnym i w rodzinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
2568

nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych

 
2569

nr XIV/99/08 Rady Gminy Czermin z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 
2570

nr XVI/108/2008 Rady Gminy Kamieniec z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008+2011

 
2571

nr XXI/124/08 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Kobylin

 


SPRAWOZDANIE

 
2572

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rychwał za 2007 rok

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 13:35