Dziennik nr 148 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 28 lipca 2010 r.

Nr 148

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2828

nr XXXIX/ 303 /2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2829

nr XXXIX/305/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
2830

nr XXXIX/ 306 /2010 z dnia 31 marca 2010 r. Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 
2831

nr Nr XLV/458/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Gniezno uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne - działka nr 69/3

 
2832

nr XXXI/284/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń - rejon ulicy Leśnej

 
2833

nr XXXVI/222/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach

 
2834

nr XXXVI/223/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 
2835

nr XXXII /240 /2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Dobra - Bene Meritus"

 
2836

nr XXXV/ 175/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Doruchów w sprawie : dostosowania opisu granic obwodów do stanu faktycznego

 
2837

nr 665 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Konina zmieniająca uchwałę Nr 90 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Konina

 
2838

nr 667 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Konina w sprawie Programu opieki nad zabytkami miasta Konina na lata 2010 - 2013

 
2839

nr 670 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Konina w sprawie zmiany Uchwały Nr 291 Rady Miasta Konina z dnia 02 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 
2840

nr 674 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Konina w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Konina dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 
2841

nr 675 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miasta Konina w sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Miasta Konina

 
2842

nr 404/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Miejskiej w Śremie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olsza i Bystrzek

 
2843

nr 381/LIII/2010 z dnia 20 maja 2010 r. Rady Gminy Czerwonak zmieniająca uchwałę Nr 362/XL/02 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Czerwonak na okręgi wyborcze

 
2844

nr XLVII/528/10 z dnia 24 maja 2010 r. Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/221/05 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Szamotuły oraz w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych (w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr XXXI/311/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 2008 r.).

 
2845

nr XLVII/539/10 z dnia 24 maja 2010 r. Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

 
2846

nr LII/332/10 z dnia 25 maja 2010 r. Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego na terenie Miasta i Gminy Buk

 
2847

nr L/565/2010 z dnia 26 maja 2010 r. Rady Miasta Gniezna w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gniezna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2848

z dnia 2 czerwca 2010 r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Powiatu w Pleszewie w okręgu wyborczym Nr 1

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2849

decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS z dnia 1 czerwca 2010 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 28.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 24.06.2012 - 13:28