Dziennik nr 154 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 12 września 2008 r.

Nr 154

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 
2677

nr 2/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Załęcze" zlokalizowanego w rejonie miejscowości Świniary, Borowno i Wodniki, gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie oraz w miejscowości Załęcze, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie

 
2678

nr 3/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Przybyszewo-Strzyżewice, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie, z dnia 15 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel. z dnia 11 lipca 2005 r. Nr 104, poz. 2867; Dz. Urz. Woj. Wiel. z dnia 25 maja 2006 r. Nr 80, poz. 2029)

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2679

nr 195/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kleszczewie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2680

nr XVII/108/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 247/XXXVI/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy

 
2681

nr XVII/123/2008 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Wartą dla terenu położonego w obrębie Klęka

 
2682

nr XXIX/225/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna dla części działki nr 472 położonej w miejscowości Uścikowo

 
2683

nr XXII/174/08 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr VI/55/07 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

 
2684

nr XXVI/261/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 
2685

nr XIX/129/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno

 
2686

nr XIX/95/08 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
2687

nr XXII/102/08 Rady Gminy Lądek z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lądek na lata 2008-2012

 
2688

nr XXII/123/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie z przewozów regularnych organizowanych przez Miasto Luboń

 
2689

nr XXII/127/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
2690

nr XVIII/176/08 Rady Gminy Kościan z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
2691

nr XVIII/178/08 Rady Gminy Kościan z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Nowy Lubosz

 
2692

nr XX/121/08 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Kobyla Góra oraz dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami

 
2693

nr XXIV/114/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/90/04 Rady Gminy Sośnie z dnia 30.11.2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na obszarze Gminy Sośnie

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2694

nr XX/208/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2695

decyzja nr OPO-4210-50(3)/2008/272/V/ED z dnia 28 sierpnia 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie

 
2696

decyzja nr OPO-4210-45(4)/2008/61/VIII/MJ z dnia 1 września 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedziba w Jarocinie

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 12.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:43