Dziennik nr 17 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 lutego 2009 r.

Nr 17

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
273

nr XXII/146/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Mechacz, część działki nr ewid. 43/1; przeznaczenie - eksploatacja kruszywa naturalnego

 
274

nr XXII/147/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Gościejewo, dz. nr ewid. 36; przeznaczenie rekreacja sportowa ogólnodostępna

 
275

nr 171/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Jana III Sobieskiego, działką nr 177/4, działką 167 ark. 5 obręb Puszczykowo Stare, a terenem lasu WPN

 
276

nr 272/XXXI/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 2985/7 położonej w rejonie ul. Wiosennej w Śremie

 
277

nr XXII/150/08 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łobżenica

 
278

nr XXI/119/08 Rady Gminy Wapno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2009 rok

 
279

nr XXI/121/08 Rady Gminy Wapno z dnia 29 grudnia 2008 r. w wprowadzenia zmiany do uchwały nr XV/87/04 w sprawie wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych

 
280

nr XXXIII/213/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pniewy w roku 2009

 
281

nr XXXIII/215/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
282

nr XXXIII/219/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
283

nr XXVII/186/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Chodzieskiego lub jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 


WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU

 
284

sygn. akt III SA/Po 356/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Poznań Nowe Miasto w Poznaniu na uchwałę Rady Gminy Czerwonak nr 31/IV/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 


KOMUNIKATY STAROSTY CHODZIESKIEGO

 
285

z dnia 14 stycznia w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Rodzina" w Studzieńcu

 
286

z dnia 14 stycznia w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Szamocinie

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
287

z dnia 19 stycznia 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do rady Gminy w Kole przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2009 r.

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 09.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:48