Dziennik nr 193 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 listopada 2009 r.

Nr 194

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3346

nr XXII/144/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 
3347

nr XXII/147/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zakrzewo na lata 2009 - 2012"

 
3348

nr XXII/148/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
3349

nr XXII/150/09 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zakrzewo

 


SPRAWOZDANIE

 
3350

sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy Kostrzyn w roku 2008

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 09:32