Dziennik nr 200 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 listopada 2009 r.

Nr 200

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3419

nr XXXV/234/2009 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Pawłowo Skockie, obręb geodezyjny Stawiany dla działki nr 294

 
3420

nr XXXV/235/2009 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Raczkowo dla działki nr 34

 
3421

nr XXXV/236/2009 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w części wsi Niedźwiedziny dla działki nr 139/3 oraz dla działek nr 140/2 I 140/3

 
3422

nr XXXIII/323/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina

 
3423

nr XXXIII/325/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

 
3424

nr XXXIII/326/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na rok 2010

 
3425

nr XXXIII/327/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2010

 
3426

nr XXXIII/328/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
3427

nr XXXVIII/244/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Plewiska i Głuchowo

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
3428

nr XXXVIII/188/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 
3429

nr XXXVIII/189/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 
3430

nr XXXVIII/190/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkól nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński

 


SPRAWOZDANIE

 
3431

zarządzenie nr 193/09 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2008 r. oraz planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W POZNANIU

 
3432

nr OPO-4210-57(6)/2009 186/VIII/AgS z dnia 16 października 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A.

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W POZNANIU

 
3433

nr WCC/1097I/2794/W/OPO/2009/AJ z dnia 16 października 2009 w sprawie G.EN GAZ ENERGIA S. A. z siedzibą w Poznaniu

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3434

z dnia 20 października 2009 r. w sprawie sprostowania błędów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 09:04