Dziennik nr 26 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 lutego 2009 r.

Nr 26

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
409

nr XXII/145/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Kwilcz, dz. nr ewid. 381/1; przeznaczenie targowisko gminne

 
410

nr XXXIII/177/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 153/34 we wsi Kopanina w gminie Kaźmierz

 
411

nr XIX/157/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szamocin

 
412

nr XX/147/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
413

nr XXV/143/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki w roku 2009

 
414

nr XXXII/145/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2009

 
415

nr XXXII/146/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2009

 
416

nr XXXII/147/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/158/04 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński

 
417

nr XXXII/148/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XV/89/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa dróg powiatowych

 


UCHWAŁY ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

 
418

nr 12/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2009

 
419

nr 18/2008 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Obra" z dnia 29 grudnia 2008 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy Siedlec

 


OGŁOSZENIE STAROSTY RAWICKIEGO

 
420

z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dla miasta Rawicza obręb Sarnowa

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY KĘPIŃSKIEGO

 
421

nr 1/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Kępińskiego

 


SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

 
422

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:22