Dziennik nr 31 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 lutego 2010 r.

Nr 31

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
815

nr XXXIII/248/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wyłapywania zwierząt bezdomnych i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami

 
816

nr XXXIII/213/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 14 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
817

nr XXXVII/328/09 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Sportowej, Karola Libelta i ks. Edwarda Mrotka w Gołańczy

 
818

nr XL/247/2009 Rady Gminy w Drawsku z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 
819

nr XL/250/2009 Rady Gminy w Drawsku z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko

 
820

nr XL/251/2009 Rady Gminy w Drawsku z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Drawsko

 
821

nr XXX/182/2009 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
822

nr XXX/187/2009 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
823

nr XXX/188/2009 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
824

nr XLIV/372/2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazimierz Biskupi

 
825

nr XLIV/373/2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazimierz Biskupi

 
826

nr XXXII/311/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2009 r. o zmianie uchwały Nr XIX/210/08 Rady Miejskiej Turku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Miasta Turku przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne

 
827

nr XXXII/313/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Turku

 
828

nr XXXII/314/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu w m. Turku

 
829

nr XXXII/315/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2009 r. o zmianie uchwały Nr IX/95/07 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Turek

 
830

nr XXXIII/247/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
831

nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Przykona

 
832

nr XXXIII/252/09 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona

 


OGŁOSZENIE STAROSTY

 
833

ogłoszenie Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: Miasto Ostrzeszów

 


SPRAWOZDANIE

 
834

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2009 rok

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
835

postanowienie Nr 6/10 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 5 stycznia 2010 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chocz w okręgu wyborczym Nr 1

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 18.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.07.2012 - 14:31