Dziennik nr 34 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 lutego 2010 r.

Nr 34

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

 
872

nr 4/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
873

nr 583 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2010 rok

 
874

nr XL/259/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej - w zakresie zadań własnych oraz warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"

 
875

nr XXXII/295/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010

 
876

nr XXXII/299/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty prowadzonych na terenie Gminy Stęszew przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 
877

nr XXXII/302/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/240/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
878

nr XXIII/155/2009 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
879

nr XXIX/382/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
880

nr XXIX/387/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

 


UCHWAŁA RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

 
881

nr XLI/196/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego

 


ANEKSY DO POROZUMIEŃ

 
882

aneks nr 1 z dnia 21 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 30 czerwca 2009 roku zawarty pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Gminą Jarocin

 
883

aneks nr 1 z dnia 21 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 1 czerwca 2009 roku zawarty pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Gminą Jarocin

 
884

aneks nr 1 z dnia 22 grudnia 2009 r. do porozumienia z dnia 1 marca 2004 r. zawarty pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Gminą Żerków

 


KOMUNIKATY STAROSTY KALISKIEGO

 
885

z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Liskowie w 2010 r.

 
886

z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w 2010 r.

 
887

z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Opatówku w 2010 r.

 
888

z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzezinach w 2010 r.

 


WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU

 
889

sygn. akt IV SA/Po 642/09 z dnia 7 października 2009 r. stwierdzający częściowa nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 marca 2005 r. nr XXIV/221/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.07.2012 - 14:22