Dziennik nr 35 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 19 marca 2008 r.

Nr 35

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
725

nr XV/80/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów, wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
726

nr VIII/44/07 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok oraz określenia wzorów Deklaracji i Informacji

 
727

nr XI/78/2007 Rady Gminy Chocz z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/07 Rady Gminy Chocz z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku i zwolnień od środków transportowych na obszarze Gminy Chocz

 
728

nr XVI/78/2007 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania określającego na rok 2008 wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespole szkolno-przedszkolnym i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mycielin

 
729

nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
730

nr XIV/102/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osieczna na lata 2008 - 2012

 
731

nr XIV/108/2007 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/122/2005 Rady Gminy Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
732

nr XVI/94/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
733

nr XVI/100/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 
734

nr XVI/102/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XV/80/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
735

nr XVI/104/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
736

nr XVIII/130/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 13.12.2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych

 
737

nr XVIII/132/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Wlkp. W 2008 roku

 
738

nr XV/105/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Raszków

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
739

nr XVII/105/08 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Obornicki, obowiązującego od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

 
740

nr XV/121/III/2008 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących w ramach Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy i Domu Dziecka w Kórniku-Bninie

 
741

nr XV/99/2008 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/93/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28.12.2007 r. o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:32