Dziennik nr 38 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 25 marca 2008 r.

Nr 38

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
780

nr 29/08 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kuślinie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
781

nr X/56/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze części działki 616, w miejscowości Granowo, rejon ul. Sportowej

 
782

nr X/57/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenu produkcji ogrodniczo-hodowlanej wraz z zabudową we wsi Granowo na obszarze działki o nr ewid. 841/2

 
783

nr XI/67/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
784

nr XI/68/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usług komunikacyjnych- handlu i parkingu w obszarze działek o nr ewid.: 549/6, 549/7, 550/7, 551/5 we wsi Granowo

 
785

nr XI/138/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum II" we Wrześni obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica

 
786

nr XIV/73/2008 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
787

nr XVII/135/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ronda

 
788

nr XVII/136/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ronda

 
789

nr XXI/212/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego oraz regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Jarocin na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

 
790

nr XXI/215/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
791

nr XII/86/2008 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Miłosław

 
792

nr XVI/106/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2008

 
793

nr XVI/109/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 
794

nr XVI/111/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości

 


UCHWAŁA

 


ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI GÓRNEJ BARYCZY

 
795

nr 5/I/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2008

 


KOMUNIKAT STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

 
796

z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Bodzewie w 2008 roku

 


INFORMACJA

 


O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
797

nr WCC/59-ZTO-B/272/W/OPO/2008/MT z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie

 


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
798

nr 2/08 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zarządzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Książu Wlkp. przed upływem kadencji

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 25.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:24