Dziennik nr 40 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 marca 2009 r.

Nr 40

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
576

nr XXIII/198/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
577

nr XXVII/211/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 389/4, 389/5, 389/6, 389/7, 389/8, 389/9, 389/11, 389/12, 389/13, 389/14, 389/15, położonego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej

 
578

nr XXX/250/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

 
579

nr XXIV/192/2008 Rady Miejskiej w Poniec z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
580

nr XXIV/199/2008 Rady Miejskiej w Poniec z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
581

nr XXVIII/157/2008 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/147/2008 Rady Gminy Bralin z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
582

nr XXVIII/213/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2009 rok

 
583

nr XXVIII/223/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego na 2009 rok - wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
584

nr 245/XXXIV/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13/III/2006 Rady Gminy Czerwonak w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa z późniejszymi zmianami

 
585

nr 158/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
586

nr XXX/264/2009 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Gnieźnieńskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania

 
587

nr XXX/267/2009 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11 wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gnieźnie

 
588

nr XXX/268/2009 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński

 
589

nr XXX/269/2009 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny "Droga do Domu" w Trzemesznie

 


POROZUMIENIA

 
590

porozumienie zawarte z dnia 6 lutego 200 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Śremie a Burmistrzem Książa Wlkp. w sprawie przekazania zarządzania drogami

 
591

porozumienie zawarte z dnia 6 lutego 200 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Śremie a Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk w sprawie przekazania zarządzania drogami

 
592

porozumienie zawarte z dnia 10 lutego 200 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Śremie a Burmistrzem Śremu w sprawie przekazania zarządzania drogami

 
593

porozumienie zawarte w dniu 10 lutego 2009 r. pomiędzy Powiatem Jarocińskim a Gmina Żerków w sprawie funkcjonowania Ośrodka Wsparcia

 


KOMUNIKATY STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO

 
594

z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2009

 
595

z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2009

 


OGŁASZENIA STAROSTY POZNAŃSKIEGO

 
596

z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu poznańskiego w roku 2009

 
597

z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2009

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
598

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Kolskiego za 2008 rok

 
599

sprawozdanie Starosty Wolsztyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok przedstawione na sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego w dniu 20 stycznia 2009 r.

 
600

sprawozdanie Starosty Jarocińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku

 


OGŁOSZENIA BURMISTRZÓW

 
601

ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk - zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Buk

 
602

ogłoszenie Burmistrza Gostynia - zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Gostyń

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
603

z dnia 16 lutego 2009 r. o sprostowaniu błędów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 13.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 07:40