Dziennik nr 60 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 marca 2009 r.

Nr 60

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
807

nr XVI/137/2008 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009-03-09

 
808

nr XXVII/232/2008 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 
809

nr XXIV/202/2008 rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
810

nr XXVII/266/2009 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ostrowie Wielkopolskim do załatwiania spraw przeciwko dłużnikom alimentacyjnym

 
811

nr XXV/153/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2011 dla Gminy Wierzbinek"

 
812

nr XXVI/131/09 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
813

nr XXIX/180/09 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 
814

nr XXXIII/222/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 
815

nr XXV/210/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
816

nr XXV/183/09 rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 
817

nr XXV/184/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona

 
818

nr XXIII/239/09 Rady Miejskiej w Turku z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miast Turek-Zdrojki Lewe

 
819

nr XXIII/241/09 Rady Miejskiej w Turku z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/394/06 Rady Miejskiej Turku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Turek

 
820

nr XXIII/242/09 Rady Miejskiej w Turku z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek

 
821

nr XXVIII/205/09 Rady Gminy Wilczyn z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za transport i składowanie odpadów stałych na składowiskach odpadów komunalnych

 
822

nr XXII/187/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
823

nr XXIV/154/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek

 


UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

 
824

nr 1/I/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2009

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
825

nr WCC/614-ZTO-A/1287/W/OPO/2009/AJ z dnia 3 marca 2009 r. dotycząca "Energia" Elektrociepłownia Kalisz S.A. z siedzibą w Kaliszu - w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorcy

 


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

 
826

zestawienie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Kazimierz Biskupi

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:14