Dziennik nr 63 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Nr 63

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1243

nr XVI/111/07 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1244

nr XIII/133/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2008 rok

 
1245

nr XIX/98/08 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie "Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2008 - 2011"

 
1246

nr XIX/100/08 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, położonego w Nowym Borówku, obręb Borowo

 
1247

nr XIX/103/08 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

 
1248

nr XVI/122/08 Rady Gminy Przemęt z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, zmiany i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
1249

nr XVI/127/08 Rady Gminy Przemęt z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały nr V/40/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 


POROZUMIENIA

 
1250

porozumienie z dnia 28 stycznia 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Czarnków w sprawie realizacji zadań własnych

 
1251

porozumienie z dnia 28 stycznia 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Wieleń w sprawie realizacji zadań własnych

 
1252

aneks z dnia 31 grudnia 2007 r. do porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Słupeckiego a Burmistrzem Gminy i Miasta Zagórów w sprawie przekazania przez Powiat Słupecki miastu Zagórów zarządzania ulicami powiatowymi na terenie miasta Zagórów

 


OGŁOSZENIE GMINY KROBIA

 
1253

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego na 2007 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 18.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 12:04