Ochrona danych osobowych

Informacja o prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności do załatwienia sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w przepisach RODO. Szczegółowa podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od treści wystąpienia i charakteru sprawy.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do przenoszenia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w szczególności w trybie właściwych przepisów.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu:

Monika Piotrowska
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
iod@poznan.uw.gov.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Robert Błoszyk
iod@poznan.uw.gov.pl

Informacje różne

Informujemy, że dane osobowe widniejące w obwieszczeniach Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 r. (znak: IR-III.747.4.2016.3) oraz z dnia 3 listopada 2016 r. (znak: IR-III.747.5.2016.3), zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Ogłoszenia-Obwieszczenia-Archiwum-2016 r. zostały usunięte. Nie są również dostępne przy użyciu wyszukiwarki Google.

/31.10.2019 r./

Informujemy, że zgodnie z z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nr ZSZZS.440.136.2018.ZS.AO.I z 5 lipca 2022 r., dane osobowe w zakresie imienia ojca i imienia matki zostały usunięte.

Informujemy, że zgodnie z z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nr ZSZZS.440.76.2018.ZS.AO.I z 7 lipca 2022 r., dane osobowe w zakresie imion ojców i imion matek zostały usunięte.

Informujemy, że zgodnie z z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  nr ZSZZS.440.227.2018.OR.I z 12  lipca 2022 r., dane osobowe w zakresie imion ojców i imion matek zostały usunięte.

/18.07.2022 r./

Informacje o prywatności innych administratorów danych

Autor: Monika Piotrowska, Wojciech Stypiński
Data utworzenia: 11.05.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.05.2018 - 09:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2022 - 11:19