Zarządzenie Nr 146/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych