Ponowne wykorzystywanie

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zobowiązuje wszystkich użytkowników ponownie wykorzystujących informacje do:

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od urzędu;
 2. poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Urząd ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i wg stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny; nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystanej).

Urząd:

 1. przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
  albo
 2. przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów,
  albo
 3. odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Informacja o środkach prawnych, przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu.

I. Środki prawne, przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 1. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.)
 2. Od decyzji Wojewody Wielkopolskiego odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji rozstrzygającej o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie służy odwołanie, które wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych 1 Administracji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Uwaga: jeśli decyzja została wydana przez inny organ, odwołanie wnosi się wówczas za pośrednictwem tego organu, który wydał decyzję.

 1. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), z tym że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

II. Prawo do sprzeciwu

 1. Wnioskodawca, który otrzymał od podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego ofertę, zawierającą warunki ponownego jej wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za jej ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć do podmiotu zobowiązanego sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o jej przyjęciu. Brak  zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Czynniki, które przede wszystkim będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji:

 •  koszty materiałów wykorzystywanych do przygotowania informacji, w szczególności wykonywania wydruków i kserokopii,
 •  koszty elektronicznych nośników informacji,
 •  koszty przekazania informacji (w zależności od wybranej formy przesłania materiałów),
 •  koszty pracy dodatkowej, związanej z przygotowaniem informacji, w tym koszty anonimizacji informacji.

Wysokość kwoty będzie uzależniona m.in. od czasochłonności przygotowania informacji (m.in. zakres wnioskowanych informacji, charakter danych źródłowych), kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz kosztów przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie (rzeczywiste koszty).

Na żądanie wnioskodawcy urząd wskazuje sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Autor: Barbara Pietrzyk, Beata Goraj, Dorota Guzińska
Data utworzenia: 12.04.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 26.09.2012 - 08:39
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.09.2020 - 14:25