Słownik skrótów

AW - Zespół Audytu Wewnętrznego

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

BOA - Biuro Organizacyjno-Administracyjne

BOI - Biuro Obsługi i Informatyki

CPR - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

DG - Dyrektor Generalny

Dz. Urz. - Dzienniki Urzędowe

FB - Wydział Finansów i Budżetu

GK - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu

GW - Gabinet Wojewody

IR - Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

KN - Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru

KS - Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

PES - Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

PS - Wydział Polityki Społecznej

PSŁ - Państwowa Straż Łowiecka

SC - Wydział Spraw Cudzoziemców

SN - Wydział Skarbu Państwa i NIeruchomości

SO - Wydział Spraw Obywatelskich

WCZK - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

WUW - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

WW - Wojewoda Wielkopolski

WWW - Wicewojewoda Wielkopolski

WZZK - Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

ZD - Wydział Zdrowia

ZK - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ZN - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim

ZRM - Zespół Ratownictwa Medycznego

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 03.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.12.2019 - 14:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.01.2021 - 11:53