Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia została powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem nr 149/17 z dnia 31 marca 2017 roku zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). Kadencja rady oddziału wojewódzkiego Funduszu trwa cztery lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia rady.

Zgodnie z art. 106 ust. 2 ww. ustawy w skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez właściwego wojewodę, w tym:

 • dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez sejmik województwa;
 • dwóch członków będących przedstawicielami właściwego wojewody;
 • jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez konwent powiatów z danego województwa;
 • jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwą miejscowo wojewódzką radę dialogu społecznego;
 • jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego wojewodę ogłoszenia o zamiarze powołania członka rady;
 • jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez reprezentatywne organizacje pracodawców;
 • jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Zarządzenie nr 584/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

W skład Rady wchodzą:

 1. Lucyna Jaworska-Wojtas - przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 2. Mirosława Katarzyna Kaźmierczak - przedstawiciel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
 3. Aleksandra Kieres - przedstawiciel organizacji pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych.
 4. Piotr Meteniowski - przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego.
 5. Zbyszko Przybylski - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego.
 6. Jacek Silski - przedstawiciel organizacji pracodawców, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan.
 7. Sławomir Trzyna - przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.
 8. Krzysztof Urbaniak - przedstawiciel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
 9. Jacek Woźniak - przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego.
Autor: Aneta Kamińska
Data utworzenia: 07.02.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.02.2017 - 12:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.12.2020 - 11:50