Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2250) wojewoda jest zobowiązany powołać członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia spośród kandydatów wskazanych przez instytucje wymienione w ustawie.

Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy w skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez właściwego wojewodę, w tym:

 1. dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez sejmik województwa;
 2. dwóch członków będących przedstawicielami właściwego wojewody;
 3. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez konwent powiatów z danego województwa;
 4. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwą miejscowo wojewódzką radę dialogu społecznego;
 5. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego wojewodę ogłoszenia o zamiarze powołania członka rady;
 6. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez reprezentatywne organizacje pracodawców;
 7. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Zarządzeniem nr 149/17 Wojewoda Wielkopolski powołał z dniem 31 marca 2017 roku członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

W skład nowej Rady weszli:

 1. Anna Maria Matuszczak - kandydat wskazany przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego;
 2. Krzysztof Urbaniak - kandydat wskazany przez Sejmik Województwa;
 3. Jacek Woźniak - kandydat wskazany przez Wojewodę Wielkopolskiego;
 4. Piotr Meteniowski - kandydat wskazany przez Wojewodę Wielkopolskiego;
 5. Jacek Małecki - kandydat wskazany przez Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego;
 6. Lucyna Jaworska-Wojtas - kandydat wskazany przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego;
 7. Aleksandra Kieres - kandydat wskazany przez organizację pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych;
 8. Jacek Silski - kandydat wskazany przez reprezentatywną organizację pracodawców, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan;
 9. Sławomir Trzyna - kandydat wskazany wspólnie przez Komendantów Wojewódzkich; Straży Pożarnej i Policji oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.
Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 07.02.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.02.2017 - 12:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2018 - 12:12