Wydział Polityki Społecznej

 1.  Rejestr Klubów Integracji Społecznej Pomoc społeczna

  1.  Rejestr Domów Pomocy Społecznej
  2.  Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
  3.  Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  4.  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
  5.  Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej
  6.  Rejestr zatwierdzonych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców
  7.  Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych
  8.  Rejestr mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez gminy i powiaty lub na ich zlecenie
  9.  Lista mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez organizacje pozarządowe
 2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

  1.  Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
  2.  Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 3. Przeciwdziałanie przemocy domowej

  1.  Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie
 4. Rynek pracy

  1.  Wykaz zakładów aktywności zawodowej
  2.  Wykaz zakładów pracy chronionej
  3.  Rejestr Klubów Integracji Społecznej
  4.  Rejestr Centrów Integracji Społecznej
 5. Inne

  1.  Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
Autor: Nazwiska w załączonych plikach
Data utworzenia: 18.03.2010
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.07.2012 - 14:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.06.2024 - 14:34