Szpitalne oddziały ratunkowe

Szpitalny oddział ratunkowy jest komórką organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, stanowiącą jednostkę systemu PRM, która udziela świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie o PRM.
                 
Organizację oraz funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2015 poz. 178 t.j.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2013 poz. 1520).
                 
Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami szpitalny oddział ratunkowy organizuje się w zakładzie opieki zdrowotnej, w którym znajdują się co najmniej: oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej z częścią urazową oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195), Wojewoda prowadzi ewidencję jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze województwa.

Ewidencja SOR w województwie wielkopolskim: https://rprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Rozmieszczenie SOR w województwie wielkopolskim:

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 14.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.12.2017 - 10:43