Wojewódzki Plan Działania Systemu PRM

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2019 r poz. 993 tj.) system działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania systemu sporządzanego przez wojewodę. Plan w razie potrzeb podlega aktualizacji.

Zatwierdzony plan jest podstawą do zawierania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne.

  1.  Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, aktualizacja 12 grudnia 2019 r.
  2.  Załączniki do Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, aktualizacja 12 grudnia 2019 r.
  3.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - opublikowane12 grudnia 2019
  4.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - 23 października 2019
  5.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - 17 września 2019
  6.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - 21 czerwca 2019
  7.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - czerwiec 2019
  8.  Akceptacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - kwiecień 2019

Opiniowanie WPDS

Zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 933 ) Wojewoda przekazuje projekt aktualizacji WPDS do zaopiniowania właściwym powiatowym i wojewódzkim jednostkom samorządu terytorialnego. Jednostki te przedstawiają opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu aktualizacji planu.

 wpds_6_tj.zip
 wpds_6_zalaczniki.zip

Autor: Nikola Taras
Data utworzenia: 10.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.01.2020 - 11:37
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.02.2020 - 09:45