Wnioski do pobrania

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie WUW pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

Architektura i Budownictwo

Serwis e-Budownictwo

Grafika zachęcająca do składania wniosków 0n-line

Do dnia 19 września 2021 r., inwestor do wniosku może załączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r., obowiązującego do dnia 18 września 2020 r.  Wniosek należy złożyć wraz z czterema egzemplarzami projektu wyłącznie w postaci papierowej

Druki do pobrania:

 1.  Wniosek o pozwolenie na budowę (23,1 KB)
 2.  Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (19,62 KB)
 3.  Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (21,8 KB)
 4.  Wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (21,85 KB)
 5.  Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (22,57 KB)
 6.  Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (22,71 KB)
 7.  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (21,22 KB)
 8.  Zgłoszenie rozbiórki (21,77 KB)
 9.  Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (21,56 KB)
 10.  Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (21,39 KB)
 11.  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (42,5 KB)
 12.  Wniosek o wydanie dziennika budowy (28 KB)
 13.  Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (20,12 KB)
 14.  Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (22,13 KB)
 15.  Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych (132,14 KB)
 16.  Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie dróg (197,04 KB)
 17.  Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie kolei (154,67 KB)
 18.  Informacja uzupełniająca (51 KB)

Inwestycje i Zagospodarowanie Przestrzenne

Druki do pobrania

 1.  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych, opublikowano 22.07.2021 r. (465,49 KB)
 2.  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych, opublikowano 22.07.2021 r. (161 KB)
 3.  Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, opublikowano 22.07.2021 r. (464,96 KB)
 4.  Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, opublikowano 22.07.2021 r. (66,5 KB)
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 22.10.2008
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 24.05.2018 - 12:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.08.2021 - 14:18