Publicznie Dostępny Wykaz Danych

Wojewoda Wielkopolski prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje środowisku i jego ochronie w zakresie danych o wnioskach  o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017, poz. 1405 – j.t. ze zm.), wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w zakresie działania Wojewody Wielkopolskiego, prowadzony jest za pomocą witryny Ekoportal administrowanej przez Centrum Informacji o Środowisku (jednostkę podległą Ministrowi Środowiska).

Wyszukiwanie kart w wykazie Ekoportalu

W publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego umieszczane są informacje o następujących wnioskach o wydanie decyzji i decyzjach:

pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wydawanych na podstawie ustawy Prawo budowlane

  • warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanej na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie o transporcie kolejowym
  • ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 wydawanej na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
  • zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
  • ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  • ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wydawanej na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  • pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  • ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydawanej na podstawie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.
Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 30.04.2007
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.10.2012 - 14:43
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.03.2018 - 13:39