Publicznie Dostępny Wykaz Danych

Wojewoda Wielkopolski prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje środowisku i jego ochronie w zakresie danych o wnioskach  o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235 – j.t. ze zm.), wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w zakresie działania Wojewody Wielkopolskiego, prowadzony jest za pomocą witryny Ekoportal administrowanej przez Centrum Informacji o Środowisku (jednostkę podległą Ministrowi Środowiska).

Wyszukiwanie kart w wykazie Ekoportalu

Art. 72. ust. 1: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

 1. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych na podstawie ustawy Prawo budowlane;
 2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy Prawo budowlane;
 3. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
 5. decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - wydawanych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
 6. decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
 7. decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;
 8. pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód - wydawanych na podstawie ustawy z Prawo wodne;
 9. decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
 10. decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy o lasach;
 11. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 12. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy o transporcie kolejowym;
 13. decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
 14. decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
 15. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
 16. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 17. decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o ile jest to wymagane;
 18. decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych;
 19. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 20. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
 21. zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy Prawo atomowe;
 22. decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy o Prawo lotnicze;
 23. zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy o odpadach.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy Prawo budowlane.

Autor: Małgorzata Warchił
Data utworzenia: 30.04.2007
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.07.2015 - 07:29