Kontrole zewnętrzne 2009

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu

Wykonanie budżetu państwa w 2008 r. część 85/30 – województwo wielkopolskie
wykonanie_bud380etu_pa324stwa_w_2008_wystapienie_pokontrolne.pdf
zastrze380enia.pdf
uchwa322a_w_sprawie_zastrze380e324_do_wyst261pnienia_pokontrolnego.pdf

09.01.2009-
30.03.2009
2 Urząd Kontroli Skarbowej Kontrola prawidłowości prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego - Przedsiębiorstwo Państwowe Komunikacji Samochodowej w Lesznie oraz realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. za lata 2003-2008
urzad_kontroli_skarbowej.pdf
27.01.2009
3 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Kontrola orzeczeń, co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.
25.03.2009-
27.03.2009
4 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Funkcjonowanie organów administracji rządowej w zakresie tworzenia warunków prawno - organizacyjnych szkolenia kierowców wykonujących przewozy drogowe osób i rzeczy oraz sprawowanie nadzoru nad tą działalnością.
wystapienie_pokontrolne_nik_4.pdf
16.04.2009-
05.06.2009
5 Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie, Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Funkcjonowanie Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Kaliszu oraz sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorstwem w latach 2005-2009 (maj)
nik_poz_5_wystapienie_pokontrolne.pdf
nik_poz_5_protokol_kontroli.pdf
nik_poz_5_zastrzezenia.pdf
15.06.2009-
22.06.2009
6 Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE oraz wywiązywanie się z warunków finansowych pomocy w ramach POPT 2007-2013 nr: WNP-POPT.01.01.00-00-018/07/01-/07/02
kontrola_us_3_sierpnia_protokol.pdf
kontrola_us_3_sierpnia.pdf

19.06.2009
7 Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego
kontrola_skarbowa_zewnetrzna_nr_bip_7.pdf

21.07.2009
8 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Realizacja zadań administracji rządowej w sprawach obywatelstwa polskiego
8.pdf
4.08.2009-
21.09.2009
9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Kontrola realizacji projektów Pomocy technicznej ZPORR
9_09.pdf

19.08.2009-
20.08.2009
10 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Gospodarowanie mieniem przez związki międzygminne
kontrola_zewnetrzna_10.pdf
01.09.2009-
21.10.2009
11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kontrola projektu nr POPT.01.01-00-00-085/09 (wniosek o płatność za okres do 30.06.2009)
Kontrola projektu nr POPT.03.01-00-00-089/09
bip_kontrole_zewnetrzne_11.pdf
30.09.2009-
2.10.2009
12 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Realizacja zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006
12_09.pdf
06.10.2009-
25.11.2009
13 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu
13_2009.pdf
Przystosowanie lotniska w Poznaniu – Krzesiny do bazowania samolotów F16  05.10.2009-
14.11.2009
14 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Działalność likwidatorów oraz dofinansowanie z Funduszu Skarbu Państwa procesów likwidacji przedsiębiorstw państwowych
wystapienie_nr_bip_14_.pdf
19.10.2009
15 Państwowa Inspekcja Pracy
Poznań

BHP - temperatura w pomieszczeniach pracy
15_09.pdf

3.11.2009
16 Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu Funkcjonowanie numeru ratunkowego 112 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
16.pdf
26.11.2009-
29.11.2009

 

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 25.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.05.2015 - 09:36