Plan działalności urzędu

Plan działalności
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

na 2020 rok

Lp. Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu
Nazwa miernika, jego wartość bazowa i deocelowa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 2 3 4 5
1. Utworzenie w zasobach Wojewody Wielkopolskiego Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Borkach k/Słupcy. Wybudowanie Magazynu Przeciwpowodziowego w Borkach k/Słupcy.
Wartość:
2019 r. – 0
2020 r. – 1

1

1. Pozyskanie pozwolenia na budowę.
2. Odbiór dokumentacji szczegółowej.
3. Wyłonienie wykonawcy w ramach procedury przetargowej.
4. Odbiór wykonanych prac.
5. Przeniesienie części dotychczasowych zasobów magazynowych do nowego obiektu.
2. Zwiększenie dostępności usług paszportowych na terenie województwa wielkopolskiego. Liczba
punktów obsługi klienta w sprawach paszportowych w województwie wielkopolskim.
Wartość:
2019 r. - 9
2020 r. - 10
1 1. Realizacja porozumienia podpisanego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Średzkim o współdziałaniu w prowadzeniu terenowego punktu paszportowego w zakresie zapewnienia:
− sprzętu do obsługi programu paszportowego PS2O w punkcie paszportowym,
− obsługi punktu paszportowego.
2. Uruchomienie terenowego punktu paszportowego.
3. Podniesienie standardu komunikacji klienta zewnętrznego w sprawach paszportowych. Uruchomienie odrębnej infolinii dla Wydziału Spraw Obywatelskich.
Wartość:
2019 r. - 0
2020 r. - 1
1 1. Określenie zasad funkcjonowania Infolinii.
2. Opracowanie zapowiedzi głosowych i zaprojektowanie drzewka IVR.
3. Implementacja rozwiązania w systemie centrali VoIP OpenPBX.
4. Przeszkolenie pracowników obsługujących infolinię.
4. Podniesienie standardów bezpośredniej obsługi klienta oraz udoskonalenie procesów związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców poprzez realizację projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny urząd bliżej migranta II”. Osiągnięcie standardów założonych w ramach projektu na 2020 r.
Wartość:
2019 r. - 0
2020 r. - 12
1 1. Remont Sali obsługi cudzoziemców „A” przy Placu Wolności 17 wraz z rozbudową systemu magazynowania akt oraz wyposażeniem.
2. Zakup sprzętu komputerowego i wdrożenie rozwiązań cyfrowych dedykowanych obsłudze cudzoziemców.
3. Wzmocnienie kompetencji językowych, merytorycznych oraz kulturowo-społecznych pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców przez szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne.
5. Zapewnienie w województwie wielkopolskim, w ramach programu „Maluch +”, dostępności do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech na terenie gmin, w których nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce. Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech na terenie województwa wielkopolskiego.
Wartość:
2019 r. - 12
2020 r. - 31
19 1. Przeprowadzenie weryfikacji formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach Programu „Maluch +”.
2. Podpisywanie umów o dotację na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.
3. Monitorowanie wykonania zadań realizowanych w ramach programu.
Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 29.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.01.2020 - 13:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.01.2020 - 13:27