Plan działalności urzędu

Plan działalności
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego W Poznaniu
na rok 2017
Lp. Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu
Nazwa miernika, jego wartość bazowa i deocelowa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 2 3 4 5
1. Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego w województwie wielkopolskim.

Uruchomienie w pełnym zakresie funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w nowej lokalizacji.
Wartość:
2016 - 0
2017 - 1

1
  1. Dokończenie inwestycji budowlanej wraz z instalacją wyposażenia.
  2. Uruchomienie nowych stanowisk pracy (przeniesienie pracowników).
2. Usprawnienie prowadzonych postępowań administracyjnych, kontrolnych oraz wydawania zezwoleń w zakresie obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa.

Uzyskanie dostępu do ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa prowadzonych przez starostów poprzez system informatyczny.
Wartość:
2016 - 0
2017 - 1

1
  1. Przeprowadzenie testów w wybranych starostwach.
  2. Uzgodnienie zasad dostępu pracowników Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości do aplikacji oraz uzgodnienie i wybór rodzajów raportów możliwych do wygenerowania na potrzeby zadań wykonywanych przez Wojewodę.
3. Poprawa dostępności i jakości usług w sprawach dotyczących cudzoziemców.

Udoskonalenie aplikacji "Cudzoziemcy" o nowe funkcjonalności dotyczące informowania klientów o statusie prowadzonej sprawy.
Wartość:
2016 - 0
2017 - 1

1
  1. Wprowadzenie możliwości informowania klientów o statusie sprawy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na odległość (e-mail, sms).
  2. Uruchomienie modułu informacyjnego dla cudzoziemców na stronie internetowej urzędu w języku angielskim i ukraińskim.
4. Poprawa bezpieczeństwa pracowników Urzędu.

Realizacja projektu: „Zintegrowany System Bezpieczeństwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu”.
Wartość:
2016 - 0
2017 - 1

1
  1. Poprawa bezpieczeństwa pracowników Urzędu poprzez wydzielenie stref dostępu dla osób nieuprawnionych.
  2. Wzmocnienie nadzoru nad systemem dystrybucji kluczy do pomieszczeń.
5. Ochrona praw osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej.

Kontrole ex-post przeprowadzone w 2017 r. w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej, w odniesieniu, do których w latach 2015-2016 wydano zalecenia pokontrolne.
Wartość:

Procentowo wyrażony stosunek liczby skontrolowanych zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej do liczby kontroli, w odniesieniu do których wydano zalecenia pokontrolne.

90%
  1. Przeprowadzenie kontroli w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej, które miały obowiązek realizacji zaleceń pokontrolnych.
  2. Analiza i ocena prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych.
Autor: Tomasz Leszczyński
Data utworzenia: 03.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2017 - 08:09