Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia została powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem nr 149/17 z dnia 31 marca 2017 roku zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.). Kadencja rady oddziału wojewódzkiego Funduszu trwa cztery lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia rady.

Zgodnie z art. 106 ust. 2 ww. ustawy w skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez właściwego wojewodę, w tym:

 1. dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez sejmik województwa;
 2. dwóch członków będących przedstawicielami właściwego wojewody;
 3. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez konwent powiatów z danego województwa;
 4. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwą miejscowo wojewódzką radę dialogu społecznego;
 5. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego wojewodę ogłoszenia o zamiarze powołania członka rady;
 6. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez reprezentatywne organizacje pracodawców;
 7. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Zarządzenie nr 508/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

W skład Rady wchodzą:

 1. Krzysztof Urbaniak – przedstawiciel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
 2. Jacek Woźniak – przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego;
 3. Piotr Meteniowski – przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego;
 4. Zbyszko Przybylski – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego;
 5. Lucyna Jaworska - Wojtas – przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
 6. Aleksandra Kieres – przedstawiciel organizacji pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych;
 7. Jacek Silski – przedstawiciel organizacji pracodawców, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan;
 8. Sławomir Trzyna – przedstawiciel Komendantów Wojewódzkich; Straży Pożarnej i Policji oraz Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.
Autor: Aneta Kamińska
Data utworzenia: 07.02.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.02.2017 - 12:50
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.09.2020 - 14:12