Rada Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 2250) wojewoda  jest zobowiązany powołać członków Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia spośród kandydatów wskazanych przez instytucje wymienione w ustawie.

Zgodnie z art. 106, ust. 2 ustawy w skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkującymi na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez właściwego wojewodę, w tym:

  1. dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez sejmik województwa;
  2. dwóch członków będących przedstawicielami właściwego wojewody;
  3. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez konwent powiatów z danego województwa;
  4. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez właściwą miejscowo wojewódzką radę dialogu społecznego;
  5. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego wojewodę ogłoszenia o zamiarze powołania członka rady;
  6. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez reprezentatywne organizacje pracodawców;
  7. jednego członka powołuje się spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Kadencja Rady powołanej uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku trwa 4 lata, licząc od pierwszego posiedzenia, które odbyło się 21 marca 2013 roku.

Rada oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powołana przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy działa do dnia powołania rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przez właściwego wojewodę na podstawie przepisów zmienionej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionej ustawy (ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.).

Aktualnie trwa procedura powołania nowej Rady WOW NFZ w Poznaniu.

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 07.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.02.2017 - 12:51