Wydział Finansów i Budżetu

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu
Lp. Nazwa ewidencji Podstawa prawna prowadzenia ewidencji Sposoby i zasady udostępniania danych z ewidencji Wydział Data i nazwisko osoby sporządzającej informacje
1.

Ewidencja księgowa dysponenta części "TDB -FK Finanse i Księgowość

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351)

Dane udostępniane za zgodą kierownika jednostki FB Monika Filipiak
09.12.2019 r.
2. System informatyczny „TBD – MK Mandaty Karne” obejmujący ewidencję wpływów i należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, a także ewidencję tytułów wykonawczych przez wierzyciela –    Wojewodę Wielkopolskiego

1) art. 250 przepisów wprowadzających ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o krajowej administracji skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.)

2) art. 6  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) oraz § 9 i 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1483)

3) Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351);

Ograniczony dostęp z uwagi na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych FB Monika Filipiak
09.12.2019 r.
Autor: Izabella Pawlak-Kulla
Data utworzenia: 10.12.2019
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 10.12.2019 - 10:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.12.2019 - 10:58