Wydział Polityki Społecznej

 1. Pomoc społeczna

  1.  Rejestr Domów Pomocy Społecznej, aktualizacja 17.01.2020 r.
  2.  Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, aktualizacja 13.03.2020 r.
  3.  Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opublikowano 26 maja 2020 r.
  4.  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, opublikowano 11 lipca 2018 r.
  5.  Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej - opublikowano 10 kwietnia 2020 r.
  6.  Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych, aktualizacja 26 marca 2020 r.
  7.  Rejestr zatwierdzonych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców, opublikowano 7 maja 2017 r.
 2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

  1.  Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, aktualizacja 3 czerwca 2020 r.
  2.  Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, aktualizacja 12.05.2020 r.
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  1.  Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie - 16 lipca 2019 r
 4. Rynek pracy

  1.  Wykaz zakładów aktywności zawodowej, aktualizacja 13.01.2020 r.
  2.  Wykaz zakładów pracy chronionej, aktualizacja 28.02.2020 r.
  3.  Rejestr Klubów Integracji Społecznej, opublikowano 19 marca 2020
  4.  Rejestr Centrów Integracji Społecznej - aktualizacja 1 czerwca 2020 r.
  5.   Wykaz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, opublikowano 28 kwietnia 2020 r.
  6.  Wykaz ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, aktualizacja 7 stycznia 2020 r.
 5. Inne

  1.  Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych - opublikowano 17 lutego 2020 r.
Autor: Nazwiska w załączonych plikach
Data utworzenia: 18.03.2010
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.07.2012 - 14:48
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.06.2020 - 11:10