Wydział Zdrowia

Rejestry, ewidencje i archiwa, oprowadzone w Wydziale Zdrowia [zd]

Lp

Nazwa

rejestru / ewidencji / wykazu

Podstawa prawna prowadzenia

rejestru / ewidencji / wykazu

Sposoby i zasady udostępniania

danych z rejestru / ewidencji / wykazu

Komórka organizacyjna

Wydziału Zdrowia

1 Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (moduł – podmioty lecznicze) art. 106 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.)

W części publicznej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) www.rpwdl.csioz.gov.pl można uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym podmiotów leczniczych

Oddział Zdrowia [ZD-III]
2 Ewidencja Jednostek Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (SOR/ MS ZRM/ ZRM) art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.  z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.)

Ewidencja Jednostek Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne obejmuje informacje o Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Zespołach Ratownictwa Medycznego (w tym lotniczych ZRM) oraz ich Miejscach Stacjonowania na terenie RP.

System dostępny pod adresem: https://rprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Oddział Ratownictwa Medycznego [ZD-V]
3

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.  z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.)

Udostępnianie danych jednostek w celu realizacji działań związanych z obsługą sytuacji kryzysowych i zdarzeń medycznych wymagających użycia dodatkowych sił i środków.
System dostępny pod adresem: https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Oddział Ratownictwa Medycznego [ZD-V]
4 Ewidencja centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci oraz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń dla ratownictwa medycznego (CU/CUD/JSRM) art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.  z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.)

Ewidencja obejmuje dane centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci oraz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w udzielaniu świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego działających na terenie RP.
System dostępny pod adresem: https://rprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Oddział Ratownictwa Medycznego [ZD-V]
5 System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 1845)

W Systemie przetwarzane są dane dotyczące lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, innych zawodów medycznych
i dlatego dla poszczególnych użytkowników SMK zostały zapewnione istotne funkcjonalności.
Urzędy wojewódzkie, MON, MSW:

  • rozpatrywanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
  • weryfikacja elektronicznej dokumentacji odbytego szkolenia specjalizacyjnego

System dostępny pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Oddział Zdrowia [ZD-III]
6 Wykaz konsultantów wojewódzkich  art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 890 z późn. zm.)

Wykaz konsultantów dostępny jest w zakładce „Zdrowie-Konsultanci wojewódzcy” Wykaz konsultantów wojewódzkich - oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl

Oddział Zdrowia [ZD-III]
Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 07.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.10.2017 - 11:44