Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu

Informacje dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu: http://geobip.poznan.uw.gov.pl

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
e-mail: gk@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 16 94
p. 214, bud. D (od ul. Kościuszki)

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
- Lidia Danielska
e-mail: gk@poznan.uw.gov.pl
p. 214, bud. D (od ul. Kościuszki)

Do podstawowych zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:

 1. kontrolowanie działań administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 2. kontrolowanie przedsiębiorców w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, a w szczególności:
  1. zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami prawa,
  2. posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
 3. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie nadzoru geodezyjnego i kartograficznego i kontroli, w tym planowanie działań kontrolnych i prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;
 4. współdziałanie z organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
 5. współpraca z szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 6. przechowywanie kopii zabezpieczających baz danych, w szczególności baz danych ewidencji gruntów i budynków;
 7. wyrażanie na wniosek starosty opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia jego zadań w zakresie geodezji i kartografii;
 8. sprawowanie nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej:
 • prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  • prowadzenia dla obszaru powiatu:
   • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,
   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3,
   • gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,
  • tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2;
 • koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • zakładania osnów szczegółowych,
 • przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 • ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 • prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;
 • analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych;
 • monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
 1. rozpatrywanie skarg i wniosków  dotyczących niezgodnego z przepisami prawa wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne jednostki organizacyjne, których przedmiot działania obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych;
 2. wnioskowanie do Rzecznika Dyscyplinarnego w Poznaniu o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, winnych naruszenia przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w rozumieniu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w myśl przepisu art. 7b ust. 2 ustawy.
Autor: Marta Stachowiak
Data utworzenia: 03.11.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.11.2020 - 08:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.11.2020 - 10:38