Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2011 roku, cz. 7. [poz. 601-692]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2011 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
601 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie z siedzibą pod adresem: ul. Gostyńska 52, 64-000 Kościan 21.11-30.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
602 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. i 2011 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - Środowiskowe Domy Samopomocy oraz windykacji dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Dąbiu, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie 21.11-2.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
603 zadanie pn. „Remont ulicy Grunwaldzkiej w Krobi” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[pobierz protokół]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia 23.11-1.12.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/ Wydział Finansów i Budżetu
604 zadanie pn. „Przebudowa i remont ulicy Pniewskiej w ciągu drogi gminnej nr 754539P w miejscowości Pudliszki” zrealizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[pobierz protokół]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia 23.11-1.12.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/ Wydział Finansów i Budżetu
605 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Dąbie, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie 21.11-25.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
606 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka 21.11-30.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
607 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Monika Kotkowska, ul. Naramowicka 205/24, 61-611 Poznań 17.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
608 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec 18.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
609 prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze, w ramach porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Rychwał, - polegające na wykonaniu żeliwnego ogrodzenia z furtką i wykonanie krzyża przy Pomniku na mogile w Grabowej oraz wykonaniu oznakowania Miejsc Pamięci Narodowej w Białej Panieńskiej i Grabowej Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Pl. Wolności 16, 62-570 Rychwał 24.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
610 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/3-30/10 z 13 maja 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin 22.11-29.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
611 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/3-26/10 z 19 maja 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, ul. PCK 13, 62-500 Konin 23.11-30.11.2011 przedłużone do 6.12.2011 r. Wydział Polityki Społecznej
612 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim, Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski 18.11-1.12.2011 Wydział Finansów i Budżetu
613 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia zakończenia kontroli Urząd Miasta Dąbie, pl. Mickiewicza 1, 62-600 Dąbie 21.11-25.11.2011 przedłużone do 9.12.2011 r. Wydział Finansów i Budżetu
614 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły Mariola Basińska, ul. Rodawska 11, 61-312 Poznań 17.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
615 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Agnieszka Stępkowska, ul. Nowy Świat 4/16, 60-582 Poznań 16.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
616 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Arleta Rymaniuk, zam. ul. Bolkowicka 12, 60-301 Poznań 16.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
617

gospodarka wodna i ochrona wód – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r.
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 21.11-24.11.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
618 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.3.1/559/06 „Budowa mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim z Poznaniu”
[informacja pokontrolna]
[zalecenia pokontrolne]
Urzędzie Miasta Poznania , Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 22.11-23.11.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
619 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej INWEST-PRO ZPCh Sp. z o. o., ul. Majkowska 17a, 62-800 Kalisz 25.11-28.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
620 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież 25.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
621 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Ośrodek Szkolenia Zawodowego S.C. Z&M. Romaniszyn z siedzibą w Pile przy ul. Lotniczej 3 17.11-18.11.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
622 Kontrola wydatkowania w 2010 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz 23.11-25.11.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
623 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód 23.11-7.12.2011 Wydział Finansów i Budżetu
624 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo 23.11-7.12.2011 Wydział Finansów i Budżetu
625 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice 24.11-7.12.2011 Wydział Finansów i Budżetu
626 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Wojciech Król, ul. Firlika 30 L, 60-692 Poznań 22.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
627 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Maciej Kański, ul. Katowicka 23/12, 61-131 Poznań 21.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
628 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego pod nazwą: Świetlica środowiskowa „Oratorium”, Kościół Parafialny przy ul. Kołłątaja, 61-406 Poznań 29.11-5.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
629 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 t.j.) WERNER KENKEL Sp. z o. o. Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 3, 64-117 Krzycko Małe 24.11-25.11.2011 Wydział Polityki Społecznej
630 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód 29.11.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
631 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. 2.12.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
632 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły Stanisław Borala, ul. Dolna Wilda 48/17, 61-552 Poznań 23.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
633 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Joanna Wiśniewska, ul. Wilcza 34, 61-065 Poznań 22.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
634 sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych nr PS.Ko.II-6,15,16.0932-4-18/10 wystosowanych 23 grudnia 2010 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu, z siedzibą pod adresem: Dąbie, ul. E. Plater 1, 62-660 Dąbie 28.11-9.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
635 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia P.H.U. DANWOJ Danuta Koralewska z siedzibą w Obornikach przy ul. Wierzbowej 24 24.11-25.11.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
636 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Katarzyna Wehnert, zam. ul. Hetmańska 63/2, 60-218 Poznań 24.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
637 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.3.1/689/06 „Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci niesłyszących ul. Bydgoska 4a w Poznaniu – I etap”
[informacja pokontrolna]
[zalecenia pokontrolne]
Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 29.11-30.11.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
638 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia zakończenia kontroli Urząd Miasta Dąbie, pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie 30.11-9.12.2011 Wydział Finansów i Budżetu
639 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 177 poz. 1193) Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2.12-13.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
640 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Zakład pracy Chronionej PPHU „ADPAL”, ul. Przemysłowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 7.12-8.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
641 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły Ewa Zielińska, ul. Strzałkowskiego 1/13, 60-854 Poznań 29.11.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
642 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegające kontroli, wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej, z siedzibą pod adresem ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna 6.12-13.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
643 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Ośrodek szkolenia P.H.U. DANWOJ Danuta Koralewska z siedzibą w Obornikach przy ul. Wierzbowej 24 1.12.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
644 gospodarka wodna i ochrona wód – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r.
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło 5.12-8.12.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
645 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg 6.12-16.12.2011 Wydział Finansów i Budżetu
646 wybrane elementy standardu usług, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, ul. Staszica 2, 64-730 Wieleń 6.12-14.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
647 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. z 2011 r. nr 127, poz. 721 t.j.) Zakład Pracy Chronionej PPHU „ROWITEX” Sp. z o. o., ul. św. Wincentego 11, 61-003 Poznań 8.12-9.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
648 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. z 2011 r. nr 127, poz. 721 t.j.) Zakład Pracy Chronionej CGS Drukarnia Sp. z o. o., Mrowino, ul. Towarowa 3, 62-090 Rokietnica 8.12-9.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
649 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. z 2011 r. nr 127, poz. 721 t.j.) Zakład Pracy Chronionej tdM Agencji Wydawniczo – Reklamowej Sp. z o. o., ul. Giżycka 4, 60-106 Poznań 8.12-9.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
650 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. z 2011 r. nr 127, poz. 721 t.j.) Zakład Pracy Chronionej POSKAL Sp. j., ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznań 5.12-7.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
651 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. z 2011 r. nr 127, poz. 721 t.j.) Zakład Pracy Chronionej - „SZWAGRY” Sp. z o. o. ul., Roślinna 2, 61-307 Poznań 5.12-7.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
652 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. z 2011 r. nr 127, poz. 721 t.j.) Zakład Pracy Chronionej YORK Sp. z o. o., Bolechowo, ul. Poznańska 1, 62-005 Owińska 5.12-8.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
653 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. z 2011 r. nr 127, poz. 721 t.j.) Zakład Pracy Chronionej ASECURA _ SERVICE Sp. z o. o., ul. Władysława IV 3, 64-920 Piła 8.12-9.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
654 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. z 2011 r. nr 127, poz. 721 t.j.) Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe „TEX” Sp. z o. o., ul. Dożynkowa 6A, 61-661 Poznań 8.12-9.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
655 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. z 2011 r. nr 127, poz. 721 t.j.) Zakład Pracy Chronionej Z.P.H.U. „TOM-KIL”, ul. Witkowska 29, 62-200 Gniezno 13.12-14.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
656 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. z 2011 r. nr 127, poz. 721 t.j.) Zakład Pracy Chronionej – firma „ADAM’S” Adam Skrzyniarz Baranowo, ul. Nowina 20, 62-081 Przeźmierowo 13.12-14.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
657 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 177 poz. 1193) Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz 12.12-23.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
658 zasadność świadczeń, legalność wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, ul. Plac Parysa 7, 62-400 Słupca 12.12-30.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
kontrola anulowana
659 wybrane elementy standardu usług, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 62-120 Wapno, Srebna Góra 62 15.12-23.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
660 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miast Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno 7.12-23.12.2011 Wydział Finansów i Budżetu
661 zadanie pn. „Remont ul. Adama Mickiewicza i ul. Rolnej w Szamotułach” zrealizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Szamotułach, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły 13.12-16.12.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
662 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-2.9016/6-2/10 z 18 listopada 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Fundacja Wielspin-Reha, ul. Szydłowska 14A, 60-651 Poznań 8.12-16.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
663 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-2.9016/6-11/10 z 29 października 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze Razem” , os. Jana III Sobieskiego 109, 60-688 Poznań 9.12-16.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
664 trwałość projektu nr Z/2.30/I/1.3.2/136/04 „Zakup dwóch aparatów rentgenowskich dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”
[informacja pokontrolna]
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań 12.12-13.12.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
665 rozliczenie środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa w 2011 roku na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu, ul. 3 Stycznia 39a, 64-300 Nowy Tomyśl 8.12-9.12.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
666 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na osiągnięcie standardów w Domach Pomocy Społecznej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 9.12-16.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
667 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Rzgowie, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów 12.12-13.12.2011 i 15.12-20.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
668 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka 12.12.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
669 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Kornelia Czwojda, zam. os. Pod Lipami 9/78, 61-635 Poznań 6.12.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
670 rzeczowa realizacja umowy w sprawie zlecenia realizacji doposażenia służb granicznych w lotniczym przejściu granicznym Poznań – Ławica, zawartej w dniu 5 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Portem Lotniczym Poznań – Ławica Sp. z o. o. Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bukowskiej 285, 60-189 Poznań 8.12-9.12.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
671 rozliczenie środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa w 2011 roku na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Gminna Spółka Wodno – Melioracyjna Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz 15.12-16.12.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
672 rozliczenie środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa w 2011 roku na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Słupcy, ul. Traugutta 80a, 62-400 Słupca 13.12-14.12.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
673 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Wielkopolski Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań 9.12.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
674 ewidencja działalności gospodarczej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno, ul. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno 14.12-15.12.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
675 Kontrola wydatkowania w 2011 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Dąbiu, Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie 15.12.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
676 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli, wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą pod adresem: 63-405 Sieroszewice ul. Ostrowska 93 19.12-22.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
677 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej „DELTA” Sp. Jawna, ul. Piaski 29b, 63-300 Pleszew 16.12-17.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
678 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej ASPEN Sp. z o. o., ul. Batorego 2, 63-200 Jarocin 16.12-17.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
679 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej PPHU „SOLIDEX” Sp. z o. o., Łeka Mroczeńska 66, 63-611 Mroczeń 19.12-20.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
680 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej – Miejski Zespół Usług Projektowania i Wykonawstwa Kazimierz Tomczak, Plac Wolności 7, 62-500 Konin 20.12-21.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
681 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej – Spółdzielni Inwalidów Przemysłu Odzieżowego „KONFEX” w Likwidacji, ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin 20.12-21.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
682 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej - „Program Systemy Komputerowe” Czubiński, Pilarczyk Spółka jawna, ul. Różyckiego 3, 62-510 Konin 20.12-21.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
683 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej „CAR-LIFT SERVICE” Sp. z o. o., ul. Kamienna 10A, 63-400 Ostrów Wielkopolski 21.12-22.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
684 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej PHU „STUDNIEWSKI”, ul. E. Plater 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski 21.12-22.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
685 wyjaśnienie skargi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, z siedzibą pod adresem: 63-600 Kępno ul. Ks. Wawrzyniaka 13 19.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
686 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-2.9016/3-25/10 z 11 maja 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b, 64-100 Leszno 16.12-22.12.2011 Wydział Polityki Społecznej
687 przestrzeganie warunków pozwolenia Wojewody Wielkopolskiego nr 1/2009 z 4 grudnia 2009 roku na nabywanie lub użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ww. ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
trYTON Maciej Szmytkowski w Koninie przy ul. Wieniawskiego 4/2 19.12.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
688 prowadzenie rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Plac Wolności 18 Poznań 19.12-22.12.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
689 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska 28.12.2011-27.01.2012 Wydział Polityki Społecznej
690 standard usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w Placówce Fundacja Arka Wspólnota w Poznaniu (L’Arche Poznań), ul. Polańska 13, ul. Żytnia 34 28.12-13.01.2012 Wydział Polityki Społecznej
691 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Katarzyna Repetska 28.12.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
692 realizacja zadań statutowych Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego 30.12-16.01.2012 Wydział Polityki Społecznej

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 22.11.2011
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 10:30