Dziennik nr 132 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 września 2007 r.

Nr 132

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2988

nr IX/80/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Szczytnikach

 
2989

nr IX/68/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu zatrudnienia młodocianych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina

 
2990

nr IX/69/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu zwiększenia zatrudnienia poprzez tworzenie nowych stanowisk pracy na terenie miasta i gminy Murowana Goślina

 
2991

nr VIII/62/07 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
2992

nr IX/50/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo

 
2993

nr X/93/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/481/98 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 stycznia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ze zmianami

 
2994

nr X/98/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 
2995

nr VIII/52/2007 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław przyjętego uchwałą rady Gminy Pakosław nr XXIII/140/05 z dnia 31.03.2005 r.

 
2996

nr VII/53/2007 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pakosławiu na budowę oczyszczalni ścieków

 
2997

nr VIII/58/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno obejmującego wybrane obszary na terenie miasta i gminy Sompolno

 
2998

nr VIII/62/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/328/06 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sompolno oraz gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego upoważnionych

 
2999

nr VIII648/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Sompolno

 
3000

nr 50/07 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sławsk i Branno

 
3001

nr X/52/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona

 
3002

nr X/63/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko

 
3003

nr IX/42/07 Rady Gminy Słupca z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca

 
3004

nr X/59/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. Z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp.

 
3005

Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmiany chwały nr XXXI/278/06 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3006

Nr IX/69/III/2007 rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3007

informacja o decyzjach Prezesa Urzędu regulacji Energetyki nr WCC/724-ZTO/118/W/OPO/2007/AJ i nr PCC/755-ZTO/118/W/OPO/2007/AJ z dnia 7 sierpnia 2007 r. przedłużające termin ważności koncesji dla Energetyki Cieplnej-Kępno

 
3008

decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-30(8)/2007/3706/IV/AgS z dnia 10 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Sydkraft Term Sp. Z o.o. z siedzibą w Złotowie

 


WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 
3009

sygn. akt IISA/Po 63/07 - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie skargi Rady Miasta Poznania na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2006 r. nr NK.I-8.0911-519/06 (wydane w sprawie uchwały nr CVI/1217/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rataje-Park" w Poznaniu)

 
3010

sygn. akt IISA/Po 671/06 - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie skargi Rady Miasta Poznania na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r. PN.II-2.0911-419/06 (wydane w sprawie uchwały nr XCIX/1120/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gospody Targowej w Poznaniu)

 


OGŁOSZENIA STAROSTÓW

 
3011

ogłoszenia Starosty Chodzieskiego w sprawie sporządzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego

 
3012

ogłoszenie Prezydenta Miasta Konina w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków

 
3013

ogłoszenie Starosty Konińskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 13.09.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 18:40