Dziennik nr 132 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

Nr 132

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2417

nr XVIII/91/08 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

 
2418

nr XXIII/175/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn dotyczącego części wsi Smoszew w rejonie ulic Bargłowskiej i krotoszyńskiej

 
2419

nr XVII/141/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 978/4 położonej w Kościelnej Wsi Gm. Gołuchów"

 
2420

nr XVII/94/2008 rady Gminy Rozdrażew z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rozdrażew i granic ich obwodów

 
2421

nr XIV/101/2008 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z "Ogródka Jordanowskiego" (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach

 
2422

nr XXIV/136/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
2423

nr XIII/109/08 Rady Gminy Mieścisko z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Mieścisko

 
2424

nr XIX/94/08 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wolica

 
2425

nr XIX/1000/08 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/91/08 z dnia 28 maja 2008 r. określającej tryby postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

 
2426

nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom zakładanym i prowadzonym na terenie gminy Jaraczewo przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne

 
2427

nr XXV/190/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulic Koźmińskiej i Kozala"

 
2428

nr XIX/162/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
2429

nr XII/107/08 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 


POROZUMIENIE

 
2430

zawarte w dniu 3 lipca 2008 r. pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Gmina Miejską Wągrowiec w sprawie przejęcia zadania zarządzania drogami powiatowymi

 


SPRAWOZDANIE

 
2431

z wykonania budżetu Gminy Blizanów za rok 2007

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2432

nr OPO-4210-27(7)/2008/3413/II/AS z dnia 11 lipca 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez "Pfeifer & Langen Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

 


OBWIESZCZENIE

 


KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
2433

z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Ostrowskiego

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 18.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:03