Dziennik nr 139 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 22 sierpnia 2008 r.

Nr 139

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2542

nr 192/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Włoszakowice

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2543

nr XIX/176/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 
2544

nr XXI/122/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Luboń nr XX/102/2004 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Luboń

 
2545

nr XXV/245/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej w Kórniku oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy spodkami komunikacji miejskiej w Kórniku

 
2546

nr XXV/249/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
2547

nr XXV/250/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kórnik

 
2548

nr XXXI/168/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Trzemeszno

 
2549

nr XX/191/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2550

nr XVIII/121/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki

 
2551

nr XXI/119/08 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego

 
2552

nr 124/XVII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych

 


POROZUMIENIE

 
2553

zawarte w dniu 8 lipca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Środa Wielkopolska w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remont krzyża i cokołu pomnika wraz z rozmieszczeniem tablic memoratywnych z napisami, na kwaterze Powstańców Wielkopolskich z 1918-1919 na cmentarzu parafialnym przy ul. Nakielskiej

 


SPRAWOZDANIA

 
2554

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Środa Wielkopolska

 
2555

sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 22.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 13:40