Dziennik nr 141 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 lipca 2010 r.

Nr 141

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2694

nr 345/XLVIII/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Owińskach, rejon ulicy Kolejowej

 
2695

nr LI/520/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 
2696

nr 350/LI/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwonak

 
2697

nr XXXIII/286/2010 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Opalenica

 
2698

nr LI/322/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Pniewach

 
2699

nr XLI/287/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale miasta Wągrowca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 
2700

nr XLI/288/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale miasta Wągrowca na obwody głosowania

 
2701

nr XLI/289/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2702

nr NK.I-8.0911-118/10 z dnia 19 maja 2010 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr 370/LI/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwonak

 


SPRAWOZDANIA

 
2703

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2009 rok

 
2704

zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009

 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 20.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 09:43