Dziennik nr 145 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 26 lipca 2010 r.

Nr 145

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2762

nr XXXI/282/10 Rady Gminy Blizanów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Warszawka

 
2763

nr XXXI/283/10 Rady Gminy Blizanów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Blizanów

 
2764

nr XXXI/284/10 Rady Gminy Blizanów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Blizanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

 
2765

nr XXXI/286/10 Rady Gminy Blizanów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Blizanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg

 
2766

nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy w Baranowie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Baranów

 
2767

nr XXXIII/223/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części

 
2768

nr XXXIII/224/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2769

nr 403/XLVII/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie

 
2770

nr 405/XLVII/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo

 
2771

nr XLI/292/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bonowskiego w Wągrowcu

 
2772

nr XLVII/342/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zniesienia ochrony przyrody

 
2773

nr XLVII/344/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/337/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z Skateparku w Grodzisku Wielkopolskim

 
2774

nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia lub przysposobienia dzieci

 


SPRAWOZDANIE

 
2775

sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaźmierz za okres od 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 24.06.2012 - 14:00