Dziennik nr 15 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik nr 15 2009  

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 lutego 2009 r.

Nr 15

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
257

nr 24/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
258

nr XXVII/147/2008 Rady Gminy Bralin z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
259

nr XXXIX/385/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Baranowie dla działki o nr ewidencyjnym 320/6

 
260

nr XXV/187/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/90/2004 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze środków komunikacji gminnej

 
261

nr XXI/108/2008 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
262

nr XXV/125/2008 Rady Gminy Mycielin z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 
263

nr XXII/125/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/120/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2009

 
264

nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok

 
265

nr XXXIII/233/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
266

nr 151/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński

 
267

nr XXIX/198/08 Rady Powiatu w Śremie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy na 2009 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 04.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:55