Dziennik nr 199 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 listopada 2009r.

Nr 199

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3401

nr XXXIX/353/09 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko dla działki o numerze ewidencyjnym 45/2

 
3402

nr XL/363/09 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nazw ulic w Złotnikach

 
3403

nr XLI/341/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/218/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 października 2008r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2009

 
3404

nr XLIV/469/09 Rady Miejskiej Gminy w Pobiedziskach z dnia 29 września 2009 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach : Przedszkole "Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach i Przedszkolu w Biskupicach prowadzonych przez Gminę Pobiedziska

 
3405

nr XLIV/470/09 Rady Miejskiej Gminy w Pobiedziskach z dnia 29 września 2009 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w nowoutworzonym Punkcie Przedszkolnym w Pomarzanowicach prowadzonym przez Gminę Pobiedziska

 
3406

nr XXVI/349/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Września

 


POROZUMIENIA

 
3407

nr 6/2009 z dnia 17 września 2009 r. zawarte pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Międzychodzkim w sprawie przekazania do realizacji przez Miasto Poznań niektórych zadań Powiatu Międzychodzkiego w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 
3408

aneks Nr 1 z dnia 1 października 2009 r. do porozumienia z dnia 6 marca zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica

 


UCHWAŁA ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI GÓRNEJ BARYCZY

 
3409

nr 1/IV/2008 Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 17 marca 2009 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za rok 2008 z siedzibą w Krotoszynie za rok 2008

 


SPRAWOZDANIE

 
3410

sprawozdanie Wójta Gminy Łubowo o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok

 


UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
3411

nr 15/838/2009 z dnia 7 października 2009r. orzekająca częściową nieważność uchwały nr XXXI/62/2009 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 11 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grzegorzew dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
3412

nr 15/841/2009 z dnia 7 października 2009r. orzekająca częściową nieważność uchwały nr XXXVIII/349/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 2 września 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Suchy Las

 
3413

nr 15/865/2009 z dnia 7 października 2009r. orzekająca nieważność uchwały Nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20.09.2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla szkół i przedszkoli publicznych , prowadzonych, przez inne niż Gmina Skoki, osoby prawne lub fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3414

nr KN.I - 8.0911 - 33/09 z dnia 8 października orzekające nieważność Uchwały Rady Gminy Czerwonak nr 292/XLI/09 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Owińska

 
3415

nr KN.I - 8.0911 - 33/09 z dnia 8 października orzekające nieważność Uchwały Rady Gminy Czerwonak nr 293/XLI/09 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwonak i Koziegłowy

 
3416

nr KN. Ko - 2.0911 - 26/09 z dnia 15 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/166/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 września 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skulsk w części uzależniającej przyznanie wymienionej pomocy od zameldowania ucznia na pobyt stały na terenie Gminy Skulsk

 
3417

nr KN. Ko - 2.0911 - 35/09 z dnia 15 października 2009 r. orzekające częściową nieważność Regulaminu Straży Gminnej w Skulsku stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/168/2009 Rady Gminy w Skulsku z dnia 11 września 2009 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Skulsku

 


PROTOKÓŁ REFERENDUM GMINY KOŚCIELEC

 
3418

protokół ustalenia wyniku referendum gminnego ustalonego w dniu 27 września 2009 r. w sprawie odwołania Wójta Gminy Kościelec

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 09:08