Dziennik nr 210 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 listopada 2009 r.

Nr 210

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3624

nr XLVII/446/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia na 2010 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie gminy Jarocin

 
3625

nr XLVII/456/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Jarocin należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 r.

 
3626

nr XLVII/457/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych pozbawionych tej kategorii do dróg gminnych

 
3627

nr XXXIII/206/09 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kościelec za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły

 
3628

nr XXXIII/211/09 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruszków Drugi, gmina Kościelec

 
3629

nr XXXVI/165/2009 Rady Gminy Olszówka z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej oraz przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

 
3630

nr XXVI/200/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
3631

nr XXIX/222/2009 Rady Gminy w Kole z dnia 9 października 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych prze Gminę Koło

 
3632

nr XXIX/223/2009 Rady Gminy w Kole z dnia 9 października 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koło

 
3633

nr XXIX/224/2009 Rady Gminy w Kole z dnia 9 października 2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Koło na lata 2009 - 2012"

 
3634

nr XXIX/288/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

 
3635

nr XXIX/289/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3636

nr KN.I.11.0911-65/09 z dnia 27 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXIX/194/09 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/12/05 Rady Gminy Damasławek z dnia 18 marca 2005 r. oraz uchwały nr II/12/06 Rady Gminy Damasławek z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 


POROZUMIENIE

 
3637

z dnia 12 października 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Trzcianka a Gminą Krzyż Wlkp. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

 


OGŁOSZENIE STAROSTY KOLSKIEGO

 
3638

z dnia 30 października 2009 r. w sprawie operatu opisowo - kartograficznego dla obrębu ewidencyjnego Grzegorzew, gmina Grzegorzew

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 08:23