Dziennik nr 211 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 27 grudnia 2007 r.

Nr 211

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5057

nr XV/99/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
5058

nr XV/100/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od opłaty od posiadania psów

 
5059

nr XV/94/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r.

 
5060

nr XV/95/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5061

nr XI/49/2007 Rady Gminy Doruchów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej

 
5062

nr 144/XVII/ 07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
5063

nr XVI/84/07 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czempiń

 
5064

nr XVI/85/07 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czempiń w latach 2008-2012

 
5065

nr XIII/104/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ruchocice

 
5066

nr XVII/176/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania oraz wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Śmigiel

 
5067

nr XVII/177/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Śmigiel

 
5068

nr XII/80/07 Rady Gminy Kwilcz z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kwilcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w 2008 r.

 
5069

nr XII/81/07 Rady Gminy Kwilcz z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia liczb punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Kwilcz w 2008 r.

 
5070

nr XII/84/07 Rady Gminy Kwilcz z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz oddawania w użytkowanie, wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 
5071

nr XVI/106/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


UCHWAŁA SEJMINU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
5072

nr XVII/235/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007

 


POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

 
5073

nr GKM.XII/3420-70/Fn 5338/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Swarzędz w sprawie realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 


SPRAWOZDANIE

 
5074

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośnie za 2006 rok

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
5075

informacja z dnia 17 grudnia 2007 r. dotycząca Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ostrzeszowie w sprawie taryfy dla ciepła

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
5076

z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłosławiu przeprowadzonych w dniu 16 grudnia 2007 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 08:11