Dziennik nr 23 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 lutego 2009 r.

Nr 23

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
353

nr 407/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
354

nr XXIV/244/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Murowana Goślina

 
355

nr XXIV/247/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego na regularnych liniach realizowanych na zlecenie Gminy Murowana Goślina

 
356

nr XXIV/248/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/173/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

 
357

nr XXV/151/08 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
358

nr XX/170/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
359

nr XXI/144/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
360

nr XXXII/253/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Nowy Tomyśl na rok 2009

 
361

nr XXI/118/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/107/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce

 
362

nr XXII/110/2009 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie zmian uchwały nr III/9/2007 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
363

nr XXXII/176/08 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 
364

nr XXVII/185/2008 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki obliczania i przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
365

nr XXVIII/140/2008 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem p[prowadzącym jest Powiat Kępiński dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 


UCHWAŁY ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

 
366

nr 64/III/2008 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Turystycznego "Wielkopolska Gościnna" z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie planu finansowego na 2009 rok

 
367

nr V/9/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

 


POROZUMIENIE

 
368

nr 1/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. zawarte pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie a Gmina Brzeziny w sprawie projektu realizowanego w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych"

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY TURECKIEGO

 
369

nr 4/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na rok 2009

 


KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KALISZA

 
370

z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 


KOMUNIKATY STAROSTY STAROSTY ZŁOTOWSKIEGO

 
371

z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu

 
372

z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Zakrzewie

 
373

z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Okonku

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W POZNANIU

 
374

nr OPO-4210-3(6//2008/118/VII/ASz z dnia 5 lutego 2009 r. zatwierdzająca zamianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo "Energetyka Cieplna - Kępno" sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
375

z dnia 19 stycznia 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Skoki przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2009 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 13.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:28