Dziennik nr 24 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 lutego 2009 r.

Nr 24

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
376

nr XXI/171/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzieleniu dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
377

nr XXI/172/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta i gminy Dąbie i nie stanowiących własności Gminy

 
378

nr XXIX/171/08 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2009 rok

 
379

nr XXIX/179/08 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Dolsk

 
380

nr XXIX/181/08 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
381

nr XXXVII/240/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
382

nr XXXII/240/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/214/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości

 
383

nr XXIII/148/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Lwówek

 
384

nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2009 rok

 
385

nr XXX/402/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/367/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 
386

nr XXX/404/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiących własność Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 
387

nr XLVIII/623/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

 
388

nr XLVIII/629/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
389

nr XLVIII/630/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy wiaduktowi

 
390

nr XLVIII/631/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
391

nr XLVIII/632/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:26