Dziennik nr 43 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 28 marca 2008 r.

Nr 43

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
889

nr XII/86/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych z funkcją mieszkaniową w Karczewie, działka nr ewid. 1

 
890

w nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na rok 2008

 
891

nr XVII/90/08 Rady Gminy Szydłowo z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
892

nr XV/2006/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych a także przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników finansowanych ze środków budżetu Gminy Środa Wielkopolska

 
893

nr XV/209/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska

 
894

nr XV/210/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej położonego Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej

 
895

nr XV/212/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ulicą Strzelecka, a ulicą Topolską w Środzie Wielkopolskiej

 
896

nr XIII/96/08 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kiszkowo obejmującym lata 2008 do 2012

 
897

nr XIX/201/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 stycznia 2008 r w sprawie nadania nazwy ulicom w Żernikach i Koninku

 
898

nr XXI/141/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli na rok 2008

 
899

nr XVIII/108/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty na zgłoszenie dotyczące zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
900

nr XV/125/2008 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 stycznia 208 r. w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 
901

nr XVI/115/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski w roku 2008

 
902

nr XIV/98/2008 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki w roku 2008

 


POROZUMIENIE

 
903

porozumienie z dnia 11 lutego 2008 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Śremie a Burmistrzem Śremu w sprawie zarządzania drogami (ulicami) na terenie miasta Śrem

 


OGŁOSZENIE STAROSTY

 
904

ogłoszenie z dnia 18 lutego 2008 r. Starosty Średzkiego nr GK.7430-01/2007 w sprawie projektu operatu opisowo - kartograficznego dla miasta Środa Wlkp.

 


KOMUNIKATY PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 
905

komunikat z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych, znajdujących się na terenie powiatu grodzkiego Poznań

 
906

komunikat z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu grodzkiego Poznań

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 28.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:07