Dziennik nr 45 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 marca 2009 r.

Nr 45

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
653

nr XVI/117/2004 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa). przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
654

nr XXI/126/08 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
655

nr XXXIII/216/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przy ul. Poznańskiej w Pniewach

 
656

nr XXXIII/217/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług oświaty w Lubosinie

 
657

nr 173/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
658

nr 279/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz, anten na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Kłodawa oraz związanych z tym opłat

 
659

nr XXVII/128/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ostrowite

 
660

nr XXVII/133/2009 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ostrowite

 
661

nr XXIX/252/2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kazimierz Biskupi na lata 2009 -2013

 
662

nr XXIX/254/2009 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchylania uchwały nr XIII/198/2004 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przyznawania i zwrotu wydatków na dożywianie

 
663

nr XXXVII/314/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach położonych na terenach wiejskich prowadzonych przez Gminę Oborniki

 
664

nr XXXVII/315/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oborniki

 
665

nr 136/09 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie : Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Osiek mały dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
666

nr XXXII/369/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia ulicy Dobrzańskiej w Gnieźnie, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

 
667

nr XXXII/371/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Gnieźnie

 
668

nr 408 Rady Miasta Konina z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Konin

 
669

nr XXX/130/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kramsk oraz gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa

 
670

nr XXV/166/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycznie usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
671

nr XXV/168/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym

 
672

nr XXV/169/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn

 


KOMUNIKATY STAROSTY PILSKIEGO

 
673

z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w poszczególnych domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego w 2009 r.

 
674

z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu pilskiego w 2009 r.

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
675

z dnia 16 lutego 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Mikstacie przeprowadzonych w dniu 15 lutego 2009 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 20.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:54