Dziennik nr 121 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 czerwca 2010 r.

Nr 121

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2281

Rady Gminy Łubowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubowo na 2010 r.

 
2282

nr XXXVI/269/09 Rady Gminy Babiak z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

 
2283

nr XLI/237/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Luboń na lata 2010 - 2014

 
2284

nr XLV/298/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki - etap I

 
2285

nr XLV/300/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, nie wymienionych w art. 42, ust.3 Ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych; zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, a także zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 
2286

nr XLV/301/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Komorniki oraz granic ich obwodów

 
2287

nr XLV/303/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w komunalnych domach wielorodzinnych

 
2288

nr XXX/394/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków i wysokości udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Września

 
2289

nr XXX/395/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie warunków i wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 
2290

nr XXX/396/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 
2291

nr XXX/374/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca Uchwalę Nr XXVI/245/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 190, poz. 4451)

 
2292

nr XXX/398/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego w latach 2006 - 2013

 
2293

nr XXX/401/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

 
2294

nr XXX/406/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa a także organów do tego uprawnionych

 
2295

nr L/305/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Buk

 
2296

nr XLIII/272/10 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

 
2297

nr XLIII/273/10 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Sieraków, w których pobiera się opłatę miejscową

 
2298

nr XLIII/274/10 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2299

nr XLII/301/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponad gimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych

 


UCHWAŁY ZWIĄZKÓW GMIN

 
2300

nr XI/24/09 Zgromadzenia Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w Powidzu z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 
2301

nr 40/V/2009 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na rok 2010

 


POROZUMIENIA

 
2302

porozumienie z dnia 7 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Miastem Gniezno a Gminą Trzemeszno w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom

 
2303

porozumienie z dnia 7 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Miastem Gniezno a Gminą Witkowo w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom

 
2304

porozumienie z dnia 7 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Miastem Gniezno a Gminą Kiszkowo w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom

 
2305

porozumienie z dnia 7 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Miastem Gniezno a Gminą Janowiec Wlkp. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom

 
2306

porozumienie z dnia 7 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Miastem Gniezno a Gminą Łubowo w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom

 
2307

porozumienie z dnia 7 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Miastem Gniezno a Gminą Gniezno w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom

 
2308

porozumienie z dnia 7 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Miastem Gniezno a Gminą Powidz w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom

 
2309

aneks nr 1/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim a Miastem Leszno w sprawie zapewnienia lokalu mieszkalnego repatriantowi i członkom najbliższej rodziny oraz udzielenia dotacji

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2310

informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu w sprawie działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie

 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 14:07