Dziennik nr 125 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 czerwca 2009 r.

Nr 125

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2036

nr XXXVII/384/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik

 
2037

nr XXX/201/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/128/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Sieraków

 
2038

nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

 
2039

nr XXXIV/265/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pawłowice, Gmina Rokietnica

 
2040

nr XXXIV/266/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylniki, Gmina Rokietnica

 
2041

nr XXX/268/09 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gołańcz

 
2042

nr XXII/56/2009 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gizałki

 
2043

nr XXXIV/503/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz - na 2009 r.

 
2044

nr XXXV/359/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyłączenia części obszaru z kategorii drogi gminnej

 
2045

nr XXXV/360/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Szamotuły w sprawie zmiany granic miasta Szamotuły z sołectwem Śmiłowo i sołectwem Szczuczyn

 
2046

nr XXVIII/132/2009 Rady Gminy Kotlin z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kotlin

 
2047

nr XXV/196/09 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo

 
2048

nr XXV/197/09 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo

 
2049

nr XXVI/158/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XX/121/08 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, i leśnego od osób fizycznych oraz opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i opłat oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2050

nr XLIII/465/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 
2051

Nr XXXIX/298/2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Międzychód

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2052

nr XXVIII/165/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki

 


SPRAWOZDANIE

 
2053

sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

 


POROZUMIENIA

 
2054

z dnia 14 maja 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Łubowo a Miastem Gniezno w sprawie powierzenia obowiązku określonego w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym psom

 
2055

z dnia 14 maja 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Janowiec Wielkopolski a Miastem Gniezno w sprawie powierzenia obowiązku określonego w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym psom

 
2056

z dnia 14 maja 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Kiszkowo a Miastem Gniezno w sprawie powierzenia obowiązku określonego w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym psom

 
2057

z dnia 14 maja 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą i Miastem Witkowo a Miastem Gniezno w sprawie powierzenia obowiązku określonego w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym psom

 
2058

z dnia 18 maja 2009 r. zawarte pomiędzy Miastem i Gminą Trzemeszno a Miastem Gniezno w sprawie powierzenia obowiązku określonego w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym psom

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2059

nr WN.I.-8.0911-105/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/161/2009 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Międzychodzki

 
2060

nr WN.I.-8.0911-175/2009 z dnia 4 maja 2009 r. orzekające częściową nieważność załącznika do uchwały Nr XXII/175/2009 Rady Gminy Ryczywół z dnia 31 marca 2009r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ryczywół

 
2061

nr WN.I-5.0911-201/09 z dnia 27 maja 2009 r. orzekające częściową nieważności uchwały nr XXX/268/2009 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gołańcz

 
2062

nr WN.I-5.0911-202/09 z dnia 27 maja 2009 r. orzekające częściowa nieważność uchwały nr XXVIII/165/2009 rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki

 
2063

nr WN.Ko-3.0911-184/09 z dnia 28 maja 2009 r. orzekające częściowa nieważność uchwały nr XXIX/182/09 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Kościelec

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2064

dotycząca decyzji nr WCC/99-ZTO/61/W/OPO/2009/AJ i nr PCC/101-ZTO/61/W/OPO/2009/AJ z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie - przedłużenie terminu ważności koncesji

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 25.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 08:54