Dziennik nr 125 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 29 czerwca 2010 r.

Nr 125

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2375

nr 216/10 Rady Gminy Władysławów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Władysławów

 
2376

nr XXXIV/322/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku Etap - I pn. "Rejon ul. Słonecznej"

 
2377

nr LII/403/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2378

nr LII/406/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Włocławskiej oraz w rejonie ulicy Zawadzkiego

 
2379

nr LII/407/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/153/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła

 
2380

nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
2381

nr XLVIII/406/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 11/1 i 11/2 w miejscowości Dębówka gm. Kazimierz Biskupi

 
2382

nr XLVIII/407/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 17/1 w miejscowości Cząstków gm. Kazimierz Biskupi

 
2383

nr XLVIII/408/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 238/7 i 238/11 w miejscowości Kazimierz Biskupi gm. Kazimierz Biskupi

 
2384

nr XLVIII/409/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 385/5 i 390/1 w miejscowości Kazimierz Biskupi gm. Kazimierz Biskupi

 
2385

nr XLVIII/410/2010 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 802/9 i 802/11 w miejscowości Kazimierz Biskupi gm. Kazimierz Biskupi

 
2386

nr XXXIII/205/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespół1), dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek

 
2387

nr XXXIII/206/10 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

 
2388

nr XXXVII/371/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kleczew na lata 2010 - 2014

 
2389

nr XXXVII/372/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 
2390

nr XXXVII/373/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2391

nr XXXVIII/282/10 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/07 Rady Gminy Babiak z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Babiak

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 13:42